NA4 - REPUBLIC OF TAIWAN - 5 CHIAO, 1949 - MONEDA DE PLATA